ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอเชิญบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยมและรับเหรียญเกียรตินิยม

ในวันเสาร์ที่  30  กันยายน  2560  เวลา 08.00 – 13.00 น.  ณ  อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ลงทะเบียนได้ที่     >>>> https://student.ku.ac.th/glorification/ <<<<

 ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กันยายน– วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 60  ก่อนเวลา 24.00 น.

       พร้อมพิมพ์ใบ Barcode เพื่อนำมาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และรับเหรียญเกียรตินิยม ในวันที่ 30 กันยายน 2560

       **** หากไม่ลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมงานภายในกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้าร่วมงาน ****