ขอบเขตของงานประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)

ขอบเขตของงานประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย)

ขอบเขตของงานประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์

 

  • B2/2565 จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>> <<<

 

  • รายละเอียดตารางวงเงินงบประมาณฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>><<<