กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

1. วิชา 01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี (Economic for Better Living)
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกับการดำเนินชีวิตที่ดี บทบาทและการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนและสังคม การเรียนรู้ความเป็นผู้ประกอบการ การจัดการ องค์ประกอบทางเศรษฐกิจ และรูปแบบและประเด็นสำคัญในทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ

2. วิชา 02999042 การพัฒนานิสิต (Students Development)
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเข้าใจในชีวิตและการทำงาน การพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้นำและผู้ตาม จริยธรรมในการทำงาน การเตรียมความพร้อมในการทำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ทักษะในการติดต่อสื่อสาร การวางแผน การทำงานกระบวนการการบริหาร การจัดทำโครงการ การนำเสนอและการประเมินผลโครงการ

3. วิชา 01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า (Creativity for Value Management)
การคิดสร้างสรรค์และการจัดการคุณค่า วิวัฒนาการแนวคิดยุคใหม่ การตระหนักถึงปัญหาด้วยจิตสำนึก การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดองค์กรให้เกิดศักยภาพสูงสุด

4. วิชา 01999046 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ (National Security Development)
วิวัฒนาการด้านความมั่นคงของชาติไทย องค์ประกอบของความมั่นคงแห่งชาติ ความมั่นคงแห่งชาติในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน และทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ บทบาทของกองทัพในการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ มีการศึกษานอกสถานที่

5. วิชา 01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ (Innovation for Environment and Health)
สถานการณ์และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ แนวคิด การประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของสมาชิกในชุมชนและองค์กร เกี่ยวกับด้านอาหารปลอดภัย ที่อยู่อาศัย การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมของสุขภาวะ นวัตกรรมสำหรับการตลาดสีเขียว นวัตกรรมในกิจการเพื่อสังคมและการจัดการเงินด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. วิชา 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of the Land)
ประวัติ เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ การเรียนรู้คนต้นแบบ การสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะในการเรียนรู้และการทำงานสู่เป้าหมายภายใต้บริบทของความสำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

7. วิชา 01999141 มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
พื้นฐานของมนุษย์โดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตั้งถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมด้านวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภูมิหลังสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข

8. วิชา 02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย (Life Skills for Undergraduate Student)
เอกลักษณ์ เจตลักษณ์นิสิต การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กระบวนการเรียนรู้ของนิสิต องค์ประกอบการเรียนรู้ทางสังคม จิตตปัญญาศึกษาเพื่อการพัฒนาความเป็นมนุษย์สำหรับสังคมคุณภาพ จิตสาธารณะในมิติของเยาวชน