กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

1. วิชา 01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ (Food for Mankind)
ความสัมพันธ์ของการผลิตอาหารกับความต้องการอาหารของประชากร ชนิดและแหล่งอาหาร ระบบการผลิตอาหารและการสูญเสียระหว่างการผลิต พฤติกรรมการบริโภคและความสำคัญของการบริโภคต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย หลักการแปรรูปและเก็บรักษาอาหาร บทบาทขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องอาหารของมนุษยชาติ

2. วิชา 01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต (Health for Life)
กลไกการกำเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ บทบาททางเพศ การดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต การป้องกันภาวะเสี่ยงของบุคคลวัยต่างๆ สุขภาพผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ ปัจจัยทางครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการศึกษานอกสถานที่

3. วิชา 01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน
(New Age Information Management in Everyday Life)

แนวคิดและแนวโน้มเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศยุคใหม่ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การประยุกต์สารสนเทศที่มีประโยชน์กับชีวิตและสังคม ความปลอดภัย การใช้สารสนเทศตามกฎหมายและจริยธรรม

4. วิชา 01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
(Mathematics and Computer in Everyday Life)

การประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สถิติ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการนำไปใช้ในงานด้านทรัพยากรรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคมโดยการรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย และการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณและการนำเสนอข้อมูล

5. วิชา 01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา (Concepts of Sciences and Philosophy)
ปรัชญา หลักและแนวคิดพื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การประยุกต์ความคิดทางวิทยาศาสตร์

6. วิชา 01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต (Environment, Technology and Life)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการศึกษาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรม กฎหมายและเศรษฐศาสตร์