กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

1. วิชา 01999031 มรดกอารยธรรมโลก (The Heritage of World Civilizations)
มรดกโลกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ภูมิปัญญาความรู้ ความเชื่อทางศาสนา ภาษา ศิลปะ วรรณคดี และการสื่อสาร ความเข้าใจในคุณค่าและผลงานสร้างสรรค์ของมนุษยชาติ

2. วิชา 01999032 ไทยศึกษา (Thai Studies)
ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของคนไทยอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

3. วิชา 01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต (Arts of Living)
การคิดอย่างมีเหตุผล มีจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจชีวิต ครอบครัวกับศิลปะการดำเนินชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ศิลปะการทำงานและศิลปะการสื่อสาร

4. วิชา 01999034 ศิลปวิจักษณ์ (Art Perception)
การรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด ความงาม หน้าที่ การแสดงออกและคุณค่าของศิลปะในชีวิตประจำวัน

5. วิชา 01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต (Happiness amongst Life Dynamics)
แนวคิดของความสุข พลวัตของชีวิต การเข้าถึงความสุขในพลวัตหลายมิติ ตนเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการสื่อสาร สังคมและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม