กลุ่มวิชาภาษา

1. วิชา 01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
ภาษาไทยในการสื่อสาร ความคิดกับการใช้ภาษา ภาษากับสังคมและการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร