นิสิต อาจารย์ และบุคลากรสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางเรียน ตารางสอบ ของมหาลิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

โดยสามารถเลือกดูได้ตาม ภาคปีการศึกษา ภาคต้น ภาคปลายและฤดูร้อน  ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่นี้

แบ่งเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ · คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ · คณะสังคมศาสตร์ · คณะสัตวแพทยศาสตร์ · คณะศึกษาศาสตร์ ·คณะเศรษฐศาสตร์ · คณะอุตสาหกรรมเกษตร · คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ · คณะสิ่งแวดล้อม. วิทยาเขต.คณะเกษตร · คณะวิศวกรรมศาสตร์  · คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ · คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์.