การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการประชุมทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการและคณาจารย์จากสาขาต่างๆ นำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งได้ข้อค้นพบใหม่ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ และความชำนาญ ระหว่างนักวิชาการอาจารย์ของภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ดังกล่าว ยังได้ถ่ายทอดและนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักจะได้นำความรู้ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาอาชีพ ซึ่งจะส่งผลอันดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ
  2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
  3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชน อันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต

หมวดวชาการ

การประชุมประกอบด้วย 3 หมวดวิชาการ คือ
1. หมวดวิชาเกษตรศาสตร์
2. หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3. หมวดวิชาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การพิจารณาผลงาน

คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. พิจารณาจัดหมวดวิชาการและวิธีการนำเสนอผลงานตามความเหมาะสม
  2. พิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยที่จะนำเสนอในการประชุมโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
  3. พิจารณาเรื่องย่อและเรื่องเต็มหากไม่ถูกต้องตามแบบข้อกำหนดตัวอย่างและไม่แก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์จะพิจารณาไม่จัดพิมพ์ผลงานดังกล่าว
  4. พิจารณาตัดสิทธิ์เรื่องที่เคยพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว และไม่เป็นลักษณะโครงการวิจัย หรือปัญหาพิเศษ
  5. เรื่องที่ได้รับการพิจารณาเสนอในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 จะได้จัดพิมพ์ในหนังสือเรื่องเต็ม และจะเสนอไปยังฐานข้อมูลเพื่อพิจารณาเผยแพร่ต่อไป

ร่วมจัดโดย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย