ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีทุนการศึกษาสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีความประพฤติดี   มีความเอาใจใส่ในการศึกษา มีผลการศึกษาที่สามารถจะสําเร็จการศึกษาได้ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุ ประเภทของทุนมีดังนี้

  1. ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธามอบให้แต่ละปีมูลค่าทุนตั้งแต่ 5,000 – 80,000 บาท ต่อปีการศึกษา
  2. ทุนการศึกษาประเภทดอกผล เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธามอบเงินจํานวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนําดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละป็ตามเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนด มูลค่าทุนละตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปต่อปีการศึกษา
  3. เงินสงเคราะห์นิสิเป็นเงินที่นําดอกผลจากผู้มีจิตศรัทธาให้ช่วยเหลือนิสิตในกรณีที่ครอบครัวนิสิตประสบภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย รายละ 2,000 บาท
  4. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
  5. กองทุนสวัสดิภาพนิสิต ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นิสิตที่ประสบอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นตามที่ระบุไว้ในระเบียบกองทุนฯ และกรณีเสียชีวิต อาทิ อุบัติเหตุ  อาหารเป็นพิษ  ไส้ติ่งอักเสบ  ไข้เลือดออก ถูกสัตว์ทําร้ายและต้องมีการฉีดวัคซีน (ผู้ป่วยนอก (ไม่นอนโรงพยาบาล) ไม่เกิน 2,000 บาท/ ผู์ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล)   ไม่เกิน 8,000  บาท / เสียชีวิต 100,000 บาท)  ทั้งนี้ปัจจุบันกองทุนสวัสดิภาพนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (บางเขน) ได้ทําบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ  (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับโรงพยาบาลเปาโล (เกษตร) และโรงพยาบาลวิภาวดี เพื่ออํานวยความสะดวกให้นิสิต สามารถไปใช้บริการที่โรงพยาบาล ดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

โดย ท่านสามารถติดตามการอัพเดตเรื่องของทุนการศึกษาได้ที่  กองกิจการนิสิต หน่วยทุนการศึกษา

โทรศัพท์          :  02-118-0185 ต่อ  8526           
Website   :  http://www.sw.sa.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=53

 

This is a full width text block. Click the edit button to change this text.