Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

อบรมอาจารย์: การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

กรกฎาคม 30 @ 08:30 น. - 13:00 น.

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-13.00 น.
สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings)

โครงการ กำหนดการ วิดีโอการอบรมย้อนหลัง

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปตามแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศ และการที่ผู้เรียนจะประสบความสำเร็จในการเรียนนั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยหลายประการ หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน แต่ทั้งนี้อาจารย์จะต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น และหมั่นสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้มีความพร้อมเพื่อรับมือต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีโรคระบาดร้ายแรง Covid-19 ทุกสถาบันการศึกษาได้ร่วมมือหาทางแก้ไขโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาในภาพรวม การรักษาความปลอดภัย หรือการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงมีบทบาทอย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภัยผ่านระบบออนไลน์จึงเข้ามามีความสำคัญและเหมาะสมต่อการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และยังส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพบรรลุตามเป้าประสงค์ คุณลักษณะที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องเป็นระบบ มีการวางแผนการสอน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนรู้อย่างตื่นตัวได้อย่างเหมาะสม และยังใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อันจะนำผู้เรียนไปสู่การเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เหมาะกับตนเอง สังคม สถานการณ์ มีทักษะจำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามกรอบแนวคิด ผู้สอนจำเป็นต้องมีความพร้อมด้านเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ให้กับนิสิต

งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้พิจารณาแนวทางและตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์” เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นร่วมกัน ยังจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวผู้สอนเองและนิสิตที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบและเข้าใจหลักการ วิธีการ เทคนิคของการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน

2. เพื่อให้อาจารย์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการสอนที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 12.00 น. การอภิปราย เรื่อง “การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์”
เวลา 12.00 – 13.00 น. สรุปและถาม-ตอบ / ปิดโครงการอบรมฯ

 

Details

Date:
กรกฎาคม 30
Time:
08:30 น. - 13:00 น.
Event Category:
Event Tags: