This is a parallax text block. Click the edit button to change this text.

 แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กวช.)_31 พ.ค.60   
 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการใช้หลักสูตรร่วม 
 แบบเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2560-64 
 แบบสรุปผลการพิจารณาการบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 การจัดทำแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบฯ ในการเสนอขออนุมัติรายวิชาใหม่
 แบบฟอร์มการเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร [ตัวอย่าง
 ตารางแสดงข้อมูลการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่
 ตารางเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
 ตัวอย่างแบบสอบถาม [ผู้ประกอบการ]  [มหาบัณฑิต]
 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร [อาจารย์]  [นิสิต]  [ผู้สำเร็จการศึกษา]  
 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร [ระดับปริญญาตรี]  [ระดับบัณฑิตศึกษา]
 คำแนะนำขอเปิดรายวิชาใหม่
 คำแนะนำขอปรับปรุงรายวิชา
 แบบเสนอรายวิชา  30 ก.ย.59
  – ขอเปิดรายวิชาใหม่ [ระดับปริญญาตรี  ] [ระดับบัณฑิตศึกษา  ]
  – ขอปรับปรุงรายวิชา [ระดับปริญญาตรี  ] [ระดับบัณฑิตศึกษา  ]
 แบบฟอร์มการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 แบบรายงานฯ มคอ.01-06 /สมอ.07-08
 แบบ มคอ. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
 แบบฟอร์ม “ประมวลการสอน” (course syllabus)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)   

แบบรายงาน มคอ
มคอ. ๑ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ:สาขา      [ประกาศ]
มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร
มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ. ๕ รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
มคอ. ๖ รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
มคอ. ๗ รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร

แบบรายงาน TQF
มคอ.๐๑ ระดับอนุปริญญา
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี
มคอ.๐๓  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
มคอ.๐๔  ระดับปริญญาโท
มคอ.๐๕ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มคอ.๐๖  ระดับปริญญาเอก