คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ทำหน้าที่ดูแลให้การดำเนินการด้านบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน ในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนนับตั้งแต่การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการการแต่งตั้งโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปจนถึงการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 :: ระบบรับรองคุณวุฒิ ::

ว41/2553 การรับรองคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
  ก.พ.รับรองคุณวุฒิปี 53   ก.พ.รับรองคุณวุฒิปี 55


สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ)

มีหน้าที่จัดและพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสริมสร้างประสิทธิภาพและความก้าวหน้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรักษามาตรฐานและพิทักษ์ระบบคุณธรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู

หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (96)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (7)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (4)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (3)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
หนังสือที่ ก.ค.ศ. รับรอง (4)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิ กคศ.  ฉบับที่ 1   ฉบับที่ 2 
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ขึ้นทะเบียนครูผ่านระบบ KSP BUNDIT      ประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลน