ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ประกาศ รายชื่อนิสิตที่ได้รับการช่วยเหลือโครงการให้ยืมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

>> คลิิก <<


สำนักหอสมุด ร่วมกับฝ่ายบริการการเรียนการสอน ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ สำนักบริหารการศึกษา
ได้ดำเนินการส่งมอบคอมพิวเตอร์พกพาและ iPad ให้กับนิสิตทั่วประเทศได้ใช้งาน ครั้งที่ 1 แล้ว … 🚚🚚

 

คลิก >> ลงทะเบียนขอยืมอุปกรณ์

คลิก >> ดูรายละเอียดการขอรับซิมอินเทอร์เน็ต

 

รายชื่อผู้ประสานงานคณะ