ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี

ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Mr. Chanin Tongchitpakdee