รองศาสตราจารย์ บพิธ จารุพันธ์

รองศาสตราจารย์ บพิธ  จารุพันธ์

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 – 2552