รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา อินทรวิชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา อินทรวิชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  อินทรวิชัย

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 – 2556