รศ.บพิธ  จารุพันธุ์

รศ.บพิธ  จารุพันธุ์

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

Associate Professor Bawpit  Charubhun