ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล รอดเพ็ชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล  รอดเพ็ชร

ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ตั้งแต่  24 มีนาคม พ.ศ.2560 ถึง 25 กันยายน 2560