ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย

ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

Assistant Professor  Charay Lerdsudwichai