นายแดง ประเสริฐอำไพสกุล (อก.)

นายแดง ประเสริฐอำไพสกุล (อก.)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

Mr. Dang Prasertampaisakul