นายสหัส ภัทรฐิตินันท์

นายสหัส  ภัทรฐิตินันท์

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2556 ถึง 23 มีนาคม พ.ศ. 2560