นายสหัส ภัทรฐิตินันท์

นายสหัส ภัทรฐิตินันท์

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

Mr. Sahat  Patarathitinant