นางสาวแพรทิพย์ มัลลิกะมาลย์

นางสาวแพรทิพย์ มัลลิกะมาลย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Miss Pairthip Mallikamal