นางสาวอุดมลักษณ์ พลอยสุวรรณ

นางสาวอุดมลักษณ์ พลอยสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Miss Udomluck Ploysuwan