นางสาวยุพา รอดพ่วง (วศ. ภาคปกติ)

นางสาวยุพา รอดพ่วง (วศ. ภาคปกติ)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

Miss Yupa Rodpoung