ดร.พรปณต ปกครอง (หัวหน้างาน)

ดร.พรปณต ปกครอง (หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Miss Pornpanod Pokkrong