ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา

Miss Neranuch Pachanatip

  • fengnnp@ku.ac.th
  • สายตรง : 0 2118 0140 ภายใน: 618221 หรือ 8221