ให้คำปรึกษา และแนะแนวการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์