โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักบริหารการศึกษา มก. ประจำปี 2567

โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักบริหารการศึกษา มก. ประจำปี 2567

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร  มอบนโยบายในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับการชี้แจงการพัฒนาองค์กรและการปรับโคตรสร้างเพื่อสอดคล้องกับภารกิจของสำนักบริหารการศึกษา โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา ดร.นีรนุช  ภาชนะทิพย์ และแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ กับบุคลากรสำนักบริหารการศึกษา ณ ห้องบรรยายและจัดกิจกรรม ชั้น 1 กองพัฒนานิสิต และห้องประชุมแคทลียาชั้น 5 วันที่  5 เมษายน 2567 โครงการสัมมนาบุคลากรสำนักบริหารการศึกษา มก. ประจำปี 2567