วิทยาเขตบางเขน ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบล กำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
วิทยาเขตศรีราชา ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราซา จังหวัดซลบุรี 20230
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ที่สนามบินเก่า บ้าน เชียงเครือ เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองและอำเภอบางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี

สถาบันสมทบ
วิทยาลัยการชลประทาน ตั้งอยู่ที่ ถ.ติวานนท์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งอยู่เลขที่ 109/1 ถนนรามอินทรา ถม.12 คันนายาว กรุงเทพมหานคร


บางเขน

เกษตร สถาปัตยกรรมศาสตร์
ประมง สิ่งแวดล้อม
วนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
อุตสาหกรรมเกษตร บริหารธุรกิจ
สัตวแพทยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
เทคนิคการสัวตแพทย์ มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์

 


 


กำแพงแสน

คณะเกษตร กำแพงแสน คณะประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน


ศรีราชา

 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ


สกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

ranking

#751-800
QS World University Ranking
#149
Asian University Rankings
#4 Asia #29 W
QS WU Rankings by subject Agriculture & Forestry

คณาจารย์

สถานีวิจัย

สถานีวิจัยดอยปุย จ.เชียงใหม่ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
สถานีวิจัยทับกวาง
 
สถานีวิจัยเขาหินซ้อน
     

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์โดยการลงมือปฏิบัติ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สหกิจ

ชีวิตร่มนนทรี