ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้จัดโครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาในพื้นที่เขตภาคกลางที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ

 

   เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งโดยวิธีการสอบคัดเลือกผ่านสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รู้จักและทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชา การเรียนการสอนของคณะวิชาต่างๆ อย่างชัดเจนทั้งหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และนานาชาติและการสอบคัดเลือกในโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ (โควตาพิเศษ) และโครงการพิเศษต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับทิศทางและแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 คือการกระจายโอกาสในการรับทราบข้อมูลการศึกษาให้ทั่วถึงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

2561


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2018-01-11

2560


มหาวิทยาลัยสยาม
2017-11-28

มหาวิทยาลัยเชีย
2017-11-09

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2017-08-24

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2017-08-17

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017-07-07

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2017-01-19

2559


มหาวิทยาลัยสยาม
2016-11-29

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2016-11-17

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2016-11-07

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2016-08-17

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2016-08-04

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016-06-14

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2016-01-27

2558


มหาวิทยาลัยสยาม
2015-11-25

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2015-11-18

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2015-11-12

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2015-11-09

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2015-09-03

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2015-08-17

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2015-08-05

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2015-06-19

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2015-01-28