การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีการศึกษา 2560

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาทุกท่าน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ดังนี้

รอบที่ 1 การรับสมัครด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

 • สำหรับ : นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย
 • เปิดรับสมัคร : ตุลาคม – ธันวาคม 2560
 • รับสมัครผ่าน : คณะ/โครงการ

รอบที่ 2 การรับสมัครแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน

 • สำหรับ : นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน
 • เปิดรับสมัคร : ธันวาคม – เมษายน 2561
 • รับสมัครผ่าน : คณะ/โครงการ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

 • สำหรับ : นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่อยู่ในโครงการ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย), และโครงการพิเศษอื่นๆ
 • การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ โดยที่จะมีการจัดสอบร่วมกันในเวลาเดียวกัน ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด
 • เปิดรับสมัคร : พฤษภาคม 2561
 • รับสมัครผ่าน : ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)

รอบที่ 4 การรับสมัครแบบ Admissions

 • สำหรับ : นักเรียนทั่วไป
 • การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ
 • เปิดรับสมัคร : มิถุนายน 2561
 • รับสมัครผ่าน : ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)

รอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ โดยไม่มีการข้อสอบข้อเขียน (ถ้ามี)

 • สำหรับ : นักเรียนทั่วไป
 • การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบได้ตามความต้องการ โดยที่แต่ละคณะ/โครงการจะรับสมัคร ด้วยวิธีการของตนเอง
 • เปิดรับสมัคร : เดือนกรกฎาคม 2561
 • รับสมัครผ่าน : คณะ/โครงการ

เข้าระบบรับสมัครออนไลน์ KU Admission

รับสมัครวันที่ 20 ธ.ค. 2559 – 30 ม.ค. 2560

ข้อมูลโครงการรับตรง KU Admission ประจำปีการศึกษา 2560

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ clearing house ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการรับตรง KU Admission ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
  • ประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ไม่สามารถค้นข้อมูลคะแนนสอบจากทางสทศ.ด้วยข้อมูลรหัสประจำตัวประชาชนที่ป้อนในระบบรับสมัครออนไลน์ ดาวน์โหลด ผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสอบในการทดสอบดังกล่าว แต่ไม่มีคะแนนให้รีบติดต่อฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-118-0100 ต่อ 8046 – 8051 หรือ 091-774-3778 หรือ 091-774-3787ภายในวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 2560 ระหว่างเวลา 8:30 – 16:30 น.
  • ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (22 พ.ย. 2559) ดาวน์โหลด
  • ประกาศการสอบการทดสอบวิชาความถนัดทางวรรณคดี 11 ก.พ. 2560:
  • ประกาศแก้ไขเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของสาขาวิชาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย) คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยแก้คะแนนขั้นต่ำวิชาสามัญ 9 วิชาในวิชา 09 เป็น 20 คะแนน วิชา 19 เป็น 20 คะแนน และวิชา 29 เป็น 10 คะแนน ผู้สมัครสาขาดังกล่าวต้องเข้าทดสอบวิชาความถนัดทางวรรณคดีในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 วิทยาเขตบางเขน
  • สถิติการเลือกสาขา KU Admission ปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โควตานักกีฬา) ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด เข้าระบบรับสมัครโควตานักกีฬา
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดเข้าระบบรับสมัครโควตาพิเศษ
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด เข้าระบบรับสมัครโควตาสาธิตเกษตร
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1ดาวน์โหลด
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 ดาวน์โหลด
  • ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (22 พ.ย. 2559) ดาวน์โหลด
 • ติดตามข่าวสารได้ที่ เพจรับตรง มก. KU Admission บน Facebook

ระบบรับสมัครออนไลน์

โครงการรับตรง KU Admission รับสมัครวันที่ 20 ธ.ค. 2559 – 30 ม.ค. 2560 เข้าระบบรับสมัคร

โควตาพิเศษ (มัธยมศึกษาในท้องถิ่น) รับสมัครวันที่ 1 ธ.ค. 2559 – 10 ธ.ค. 2559     เข้าระบบรับสมัครโควตาพิเศษ

โควตานักกีฬา รับสมัครวันที่ 2 พ.ย. 2559 – 16 พ.ย. 2559 เข้าระบบรับสมัคร

โควตาสาธิตเกษตร รับสมัครวันที่ 17 ม.ค. 2560 – 24 ม.ค. 2560 เข้าระบบรับสมัคร