รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam aliquam massa quis mauris sollicitudin commodo venenatis ligula commodo. Sed blandit convallis dignissim. Pellentesque pharetra velit eu velit elementum et convallis erat vulputate. Sed in nulla ut elit mollis posuere. Praesent a felis accumsan neque interdum molestie ut id massa. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ut lorem ante. In convallis, felis eget consequat faucibus, mi diam consequat augue, quis porta nibh leo a massa. Sed quam nunc, vulputate vel imperdiet vel, aliquet sit amet risus. Maecenas nec tempus velit. Praesent gravida mi et mauris sollicitudin ultricies. Duis molestie quam sem, ac faucibus velit. Curabitur dolor dolor, fringilla vel fringilla tempor, ultricies sed tellus. Cras aliquet, nulla a feugiat adipiscing, mi enim ornare nisl, eu pellentesque nunc diam eu purus. Aliquam a arcu ac arcu aliquam vulputate ac a diam.

การกำหนดความหมายและหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการ รายละเอียดเพิ่มเติม
การเสนอผลการวิจัยสถาบันประกอบการเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม
อนุมัติการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.)และขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
มาตรการส่งเสริการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ปี และกระบวนการตรวจสอบหลักสูตรอนุมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตร/รายวิชา รายละเอียดเพิ่มเติม
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการขอเพิ่มเติมเงื่อนไขในหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักสูตร/รายวิชา และกาารเปิดสอนรายวิชา รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาที่มีการขอใช้ร่วมกันในมหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติในการแสดงคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและการเขียนจำนวนหน่วยกิต วิชาสัมมนาและวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระในการขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม
วิชาซ้ำซ้อน, แนวปฏิบัติการเปิดหลักสูตรใหม่ ป.ตรี, การกำหนดภาระงานอาจารย์ประจำหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดทำ มคอ.5-6 และ 7 ในระบบ มคอ.ออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติม