เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

กำหนดการและโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 กับ 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 กับ 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวทางส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล รายละเอียดเพิ่มเติม
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา รายละเอียดเพิ่มเติม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี รายละเอียดเพิ่มเติม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
คำชี้แจงเพิ่มเติมแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวปฏิบัติการเสนอเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อคำถาม-คำตอบที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม