กระทรวงศึกษาธิการ / กกอ. / สกอ.

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

เป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น
ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป

[พ.ศ. 2542]  ,[พ.ศ. 2548]  ,[พ.ศ. 2558] 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)   

เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นที่มาตราฐานของผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของบัณฑิตเพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

สาระสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
รหัสหลักสูตร สกอ.
รหัสกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ. 
ศธ.0506(2)/6774 การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
ศธ.0506(2)/ว1011 จัดทำหลักสูตรเป็นภาษาไทย
ศธ 0506(2)/ ว.1043 นายกสภา/อธิการบดี ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ศธ0506(2)/ว863 สภามหาวิทยาลัยต้องแจ้งมติในการพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อ สกอ.
ศธ.0506(1)/ว517 เรื่องการปรับปรุงเอกสารแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
การจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล
ศธ 0503(2)/ว540 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา
ศธ 0506/ ว.246  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2556 
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยฯมีการกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำประมวลการสอน ทำรายละเอียดของรายวิชา
มคอ.3-4 ออนไลน์ ก่อนการเปิดสอน และมีการรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ. 5-6 ออนไลน์
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นปีการศึกษา จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มคอ.7 ออนไลน์
โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาและการปรับปรุงการสอนในด้านเนื้อหา วิธีการสอน การวัดผล
ประเมินผล ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประจำหลักสูตร
แนวปฎิบัติในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารยืผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี 2560
ผลงานทางวิชาการและจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา

หลักเกณฑ์เรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2548
แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
การกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548
การตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำลังเกษียณอายุราชการ
คำชี้แจงเพิ่มเติม “ประสบการณ์ในการทำวิจัย” ของอาจารย์ประจำหลักสูตร (ที่ ศธ 0506(4)/ว.866 ลว. 18 ก.ค. 5555 และ ศธ 0506(4)/2591 ลว. 15 ก.พ. 2556)
ศธ 0506(4)/ว254 หลักสูตรต้องกำหนดอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
แนวปฏิบัติกรณีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดความหมายและหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรพหุวิทยาการ
การเสนอผลการวิจัยสถาบันประกอบการเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย
อนุมัติการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.)
และขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุมัติหลักสูตร/รายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มาตรการส่งเสริการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 5 ปี และกระบวนการตรวจสอบหลักสูตรอนุมัต
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตร/รายวิชา
 การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและการขอเพิ่มเติมเงื่อนไขในหลักสูตร
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักสูตร/รายวิชา และกาารเปิดสอนรายวิชา
แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาที่มีการขอใช้ร่วมกันในมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติในการแสดงคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตรและการเขียนจำนวนหน่วยกิต วิชาสัมมนาและวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระในการขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร
วิชาซ้ำซ้อน, แนวปฏิบัติการเปิดหลักสูตรใหม่ ป.ตรี, การกำหนดภาระงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
การจัดทำ มคอ.5-6 และ 7 ในระบบ มคอ.ออนไลน์