สรุปมติจากการประชุมคณะ ก.ว.ช.มก. (กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ครั้งที่ 4/2561

สรุปมติจากการประชุมคณะ ก.ว.ช.มก. (กรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ครั้งที่ 4/2561

สรุปมติจากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.มก.) ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561