แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 24 ราย ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานของท่านเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2558 ข้อ 4.3 และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ข้อ 4.4.2 ซึ่งเป็นคณาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย สถาบันหรือสำนัก รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่แนบ จำนวนประเภทละ 1 คน โดยให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ

 

ขอให้หน่วยงานส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ทรงคุณวุฒิภายใน โดยพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมประวัติ ในหัวข้อดังต่อไปนี้

  1. แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
  2. แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

โดยทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบเสนอข้างต้น ส่งไปที่ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 7 อาคารระพี สาคริก สำนักบริหารการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563ในกรณีที่ส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf สามารถส่งได้ที่ e-mail : psdbdp@ku.ac.th (ให้ส่งในรูปแบบสแกนจากต้นฉบับที่มีการลงนามของคณบดีหรือผู้แทนคณบดีเท่านั้น)

 

 

เอกสารประกาศ

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2558
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์