ประชุมวิชาการเครือข่ายฯ ประจำปี 2558

ประชุมวิชาการเครือข่ายฯ ประจำปี 2558

โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี ๒๕๕๘ 
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เรื่อง อุดมศึกษาไทยเพื่อสร้างคนดีสู่แผ่นดิน : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๘
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาอุดมศึกษาไทยเพื่อสร้างคนดีสู่แผ่นดิน ตลอดจนเพื่อสร้างพลเมืองไทยสู่ความเป็นพลเมืองโลกในประเด็นท้าทายและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนทิศทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ให้สอดคล้องเหมาะสมในยุคสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเสนอรูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรม

 

การเสวนาเรื่อง “การสร้างพลเมืองไทยสู่ความเป็นพลเมืองโลก พัฒนาบัณฑิตยุคใหม่
บนเส้นทางปฏิรูป : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ร่วมเสวนากับ

รศ. ดร.พินิติ  รตะนานุกูล
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ศ. ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ
ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ดำเนินรายการ
 
คุณกิตติ สิงหาปัด
ผู้ประกาศข่าวไทยทีวีสีช่อง ๓

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2558

แบบตัวอย่างผลงาน