มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วม
ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56
The 56th Kasetsart University Annual  Conference
วันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ

ผู้เสนอผลงานโปรดชำระค่าลงทะเบียน เรื่องละ 1,000 บาท พร้อมกับการส่งผลงาน และ  ใบลงทะเบียนและอัพโหลดมาพร้อมหลักฐานการชำระเงิน
กรณีบุคคลภายใน “โอนเงินผ่านระบบ ERP เลือกเจ้าหนี้เป็น B00010010 ส่วนกลาง มก. บางเขน”

ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ภายในวันพุธที่ 15 พฤจิกายน พ.ศ. 2560

*คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานวิจัยที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กําหนดเท่านั้น


ข้อแนะนำ
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56


Download

ตัวอย่างการเขียนผลงาน “ภาคภาษาไทย”

 DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาไทย
 DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาไทย MS Word (Template)

ตัวอย่างการเขียนผลงาน “ภาคภาษาอังกฤษ”

 DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาอังกฤษ
 DOWNLOAD ตัวอย่างการเขียนผลงานภาษาอังกฤษ MS Word (Template)