ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน