การนำเข้าข้อมูลประวัติและการชำระเงินเพื่อเป็นนิสิตใหม่ มก.

1. สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการกรอก

 • 1.2. พิมพ์แบบฟอร์ม สทป. 2 และให้ผู้ปกครอง พยาน ลงนามให้เรียบร้อย
 • 1.3. รวมไฟล์เหล่านี้ตามลำดับให้เป็น pdf ไฟล์เดียว
  • – 1.3.1. สทป. 2 จากข้อข้อ 1.2
  • – 1.3.2  ปพ.1 ทั้งสองหน้า (หรือเอกสารอื่น ๆ สำหรับโรงเรียนนานาชาติ)
  • – 1.3.3  สำเนาบัตรประชาชน

2. ลำดับขั้นตอนการกรอกข้อ 2.1 – 2.7  ให้เข้าใช้งานระบบ  ที่นี่  เพื่อกรอกข้อมูลตามลำดับดังต่อไปนี้

 • 2.1 ทั่วไป และภาพถ่าย
 • 2.2 การศึกษา
 • 2.3 ที่อยู่อาศัย
 • 2.4 อื่น ๆ (โรคประจำตัว แพทย์ การเกณฑ์ทหาร ฯ)
 • 2.5 ส่งเอกสารแนบ (จากข้อ 1.3)
 • 2.6 กรอกแบบสำรวจนิสิตใหม่
 • 2.7  ดาวน์โหลดและพิมพ์  สทป. 1 เพื่อใช้ในวันมอบตัว
  • – หมายเหตุ  ปุ่มดาวน์โหลดนี้จะปรากฎเมื่อทำขึ้นตอนที่ 2.1 ถึง 2.6 เรียบร้อยแล้ว  (เอกสาร สทป.1 สำหรับพิมพ์จะมีเพียงหน้าเดียว)
 • 2.8 เฉพาะบางเขน และ กำแพงแสนกรอกข้อมูลเพื่อทำบัตรประจำตัวนิสิตใหม่  ที่ระบบนี้
 • 2.9 กรอกข้อมูลเพื่อขอมี account และ อีเมลของมหาวิทยาลัย ที่ระบบนี้
  • 2.9.1. กดปุ่มยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล และเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ รหัสนิสิตไม่ต้องมี b หรือ g นำหน้า ,
   เลขบัตรประชาชน , นามสกุลภาษาอังกฤษ (ต้องสะกดให้ตรงกับฐานข้อมูลมิฉะนั้นจะไม่พบข้อมูล)
   2.9.2. เลือก Person Type เป็น Student
   2.9.3. กำหนดรหัสผ่าน 2 ครั้ง ให้ตรงกัน รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวเลข ตัวอักษร และอักขระพิเศษ
   ความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร
   2.9.4. ตั้งคำถามคำตอบกันลืม และ รหัสผ่านสำหรับกู้คืน
   2.9.5. ต้องทำตามทุกขั้นตอนจนครบ
 • 2.10  ขั้นตอนนี้สำหรับนิสิต บางเขนและ กำแพงแสน 
  • – Login เข้าระบบนี้  โดยใช้ account ที่ได้จากข้อ 2.9
  • – ไปที่เมนู 919  พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) เพื่อนำไปชำระเงินกับธนาคาร