หมายเลขโทรศัพท์สำนักทะเบียนและประมวลผล

สังกัดหน่วยงาน ภายนอก ภายใน โทรสาร
สำนักงานเลขานุการ 02118 0100 ต่อ 618000 หรือ 8000 0 2118 0109
ฝ่ายรับเข้าศึกษา0 2118 0113 0 2118 0112
ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา 0 2 118 0116 0 2118 0115
ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ 0 2118 0110 0 2118 0101
ฝ่ายประมวลผลการศึกษา 0 2118 0103 0 2118 0104
ฝ่ายบริการการศึกษา 0 2118 0143 0 2118 0143
ฝ่ายวิชาบรูณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0 2118 0130
  – งานธุรการ 0 2118 0131 0 2118 0131
  – งานการเรียนการสอน 0 2118 0132 0 2118 0132
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ 0 2118 0136 0 2118 0137

ช่วงเวลาทำการ

ช่วงเช้า 08.30 – 12.00 น.
ช่วงบ่าย 13.00 – 16.30 น.