จ้างเหมาจัดทำหนังสือเผยแพร่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2560