การประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์ มหิดล กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์

เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรทั้งในและต่างสถาบัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถอยู่ได้ในสังคมด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะกาพัฒนาทางด้านสังคมที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทางด้านการศึกษา วิจัยและทางวิชาการร่วมกัน

2.เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรของ ๔ สถาบัน

3.เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการร่วมทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคม