เอกสารประกอบ (การเสนอเอกสารหลักสูตร)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam aliquam massa quis mauris sollicitudin commodo venenatis ligula commodo. Sed blandit convallis dignissim. Pellentesque pharetra velit eu velit elementum et convallis erat vulputate. Sed in nulla ut elit mollis posuere. Praesent a felis accumsan neque interdum molestie ut id massa. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ut lorem ante. In convallis, felis eget consequat faucibus, mi diam consequat augue, quis porta nibh leo a massa. Sed quam nunc, vulputate vel imperdiet vel, aliquet sit amet risus. Maecenas nec tempus velit. Praesent gravida mi et mauris sollicitudin ultricies. Duis molestie quam sem, ac faucibus velit. Curabitur dolor dolor, fringilla vel fringilla tempor, ultricies sed tellus. Cras aliquet, nulla a feugiat adipiscing, mi enim ornare nisl, eu pellentesque nunc diam eu purus. Aliquam a arcu ac arcu aliquam vulputate ac a diam.

1. แบบในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ

2. แบบรายงานฯ มคอ.

ระดับปริญญาตรี (มคอ.02) รายละเอียดเพิ่มเติม
ระดับปริญญาโท (มคอ.04) รายละเอียดเพิ่มเติม
ระดับปริญญาเอก (มคอ.06) รายละเอียดเพิ่มเติม

3. แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่

ระดับปริญญาตรี : ใหม่ (วช.มก. 1-1) ปรับปรุง (วช.มก. 1-2) รายละเอียดเพิ่มเติม
ระดับบัณฑิตศึกษา : ใหม่ (วช.มก. 2-1) ปรับปรุง (วช.มก. 2-2) รายละเอียดเพิ่มเติม
4.1 แผนภูมิอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระดับภาควิชา) รายละเอียดเพิ่มเติม
4.2 บรรณานุกรมแสดงผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม
5.1 ตารางแสดงข้อมูลการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม่
เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
5.2 ตารางเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอเปิด
หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/สภา
มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
5.3 แบบเสนอเรื่องที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
6. แผ่นบันทึกข้อมูลตามข้อ 1-5 รายละเอียดเพิ่มเติม
7. รายงานวิจัยสถาบัน / มคอ.7 (กรอกข้อมูลครบทุกเรื่องรวมทั้งวิจัยสถาบัน) รายละเอียดเพิ่มเติม
8. คำสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร รายละเอียดเพิ่มเติม