ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศสำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ถึงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

  • ตำแหน่งที่ 1  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาตรี (สังกัดสำนักงานเลขานุการ) จำนวน 1  อัตรา
  • ตำแหน่งที่ 2  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ คุณวุฒิปริญญาโท (สังกัดฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี) จำนวน 1  อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม