ความมั่นคงทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง

ความมั่นคงทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง

การประชุมวิชาการประเพณี เกษตรศาสตร์ มหิดล กองทัพเรือ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๘
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 60 ปี พุทธศักราช 2560
เรื่อง “ความมั่นคงทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง”
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 60 ปี พุทธศักราช 2560 ในการประชุมวิชาการประเพณี ๔ สถาบันปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศในฤดูร้อนที่ร้อนมากกว่าปกติส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคเศรษฐกิจปัญหาภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่นำความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งทางด้านการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และด้านผลิตผลทางการเกษตรที่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำจากธรรมชาติประกอบกับประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่สำคัญในตลาดโลก ภัยแล้งจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อการลดลงของผลผลิตทางด้านการเกษตรของไทย

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเสนอหัวข้อการจัดประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ ๑๘ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง ๔ สถาบัน ในหัวข้อเรื่อง “ความมั่นคงทางทรัพยากรในภาวะโลกร้อนและภัยแล้ง” เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถอยู่ได้ในสังคมด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านสังคมที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

เรียนเชิญอาจารย์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี ๔ สถาบัน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคีของบุคลากรทั้งในและต่างสถาบัน