นิสิตย้ายไปคณะใหม่แล้ว ยื่นขอจบการศึกษาเลยได้หรือไม่

  • คำตอบที่ 1

    ไม่ได้ ต้องเรียนในคณะใหม่อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ ยกเว้นย

    สำนักบริหารการศึกษา