คณะจะกำหนดให้นิสิตต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนได้หรือไม่ เพราะขณะนี้ลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์แล้ว

  • คำตอบที่ 1

    ได้ โดยอาจจะจัดทำเป็นประกาศภายในของคณะ (ตามข้อบังคับข้อ 9.2)

    สำนักบริหารการศึกษา