นิสิตรหัส 48 เรียนครบทุกวิชา แต่กิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่ครบตามกำหนด จะขอจบได้หรือไม่

  • คำตอบที่ 1

    ขอจบได้ แต่ไม่มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ประกาศสภามห

    สำนักบริหารการศึกษา